De Stichting Sovjet Ereveld

Op 29 januari 2010 werd de Stichting Sovjet Ereveld opgericht. De stichting beoogt:

  • onderzoek te doen naar het lot van de 865 soldaten uit de voormalige Sovjetunie die begraven liggen op het Sovjet Ereveld in Leusden
  • hun nabestaanden op te sporen
  • een bezoek aan het graf voor nabestaanden mogelijk te maken en
  • de nagedachtenis aan de soldaten levend te houden door middel van publicaties, audiovisuele en digitale producties
  • het historische besef te vergroten en meer begrip te kweken voor de enorme offers die de bevolking van de verschillende toenmalige Sovjetrepublieken hebben gebracht tijdens de Tweede Wereldoorlog
  • meer jongeren te bereiken en te betrekken bij de verschillende projecten

De stichting is aangewezen als culturele ANBI (algemeen nut beogende instelling).

Donaties zijn zeer welkom op rekeningnummer NL88RABO 0127654739 t.n.v. Stichting Sovjet Ereveld te Amersfoort.

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 32167973 (RSIN: 8219.76.175).

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

Alex Engbers, voorzitter

Ruud van Heel, penningmeester

Remco Reiding, secretaris

Ad van Baal, bestuurslid (qualitate qua als voorzitter van de Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort; ontbreekt op de foto)

Onze contactgegevens vindt u hier.

Beloningsbeleid: geen (onbezoldigde bestuurders)

Hier vindt u:
Het beleidsplan.
De balans en de staat van baten en lasten.
Een verslag van onze activiteiten in 2016 en een toelichting bij de jaarcijfers van 2016.