De Stichting Sovjet Ereveld

Op 29 januari 2010 werd de Stichting Sovjet Ereveld opgericht. De stichting beoogt:

  • het instandhouden en verbeteren van het Sovjet Ereveld, cultuurhistorisch erfgoed in de gemeente Leusden
  • onderzoek te doen naar het lot van de 865 soldaten uit de voormalige Sovjetunie die begraven liggen op het Sovjet Ereveld in Leusden
  • hun nabestaanden op te sporen
  • een bezoek aan het graf voor nabestaanden mogelijk te maken en
  • de nagedachtenis aan de soldaten levend te houden door middel van publicaties, audiovisuele en digitale producties
  • het historische besef te vergroten en meer begrip te kweken voor de enorme offers die de bevolking van de verschillende toenmalige Sovjetrepublieken hebben gebracht tijdens de Tweede Wereldoorlog
  • meer jongeren te bereiken en te betrekken bij de verschillende projecten

De stichting is aangewezen als culturele ANBI (algemeen nut beogende instelling).

Donaties zijn zeer welkom op rekeningnummer NL88RABO 0127654739 t.n.v. Stichting Sovjet Ereveld te Amersfoort.

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 32167973 (RSIN: 8219.76.175).

De directeur van de stichting is dhr. R. (Remco) Reiding BJ.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

drs. A.J.M. (Alex) Engbers, voorzitter

dhr. R.J. (Ruud) van Heel, penningmeester

dr. I.A. (Ilse) Matser, secretaris (en educatie)

dhr. A.P.P.M. (Ad) van Baal, bestuurslid (qualitate qua als voorzitter van de Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort)

Onze contactgegevens vindt u hier.

Beloningsbeleid: geen (onbezoldigde bestuurders)

Hier vindt u:
Het beleidsplan.
De balans van 2019 en de staat van baten en lasten van 2019.
Een verslag van onze activiteiten in 2019 en een toelichting bij de jaarcijfers van 2019.