Stichting Sovjet Ereveld

Op 29 januari 2010 werd Stichting Sovjet Ereveld opgericht. De Stichting beoogt:

  • het instandhouden en verbeteren van het Sovjet Ereveld, cultuurhistorisch erfgoed in de gemeente Leusden
  • onderzoek te doen naar het lot van de 865 soldaten uit de voormalige Sovjetunie die begraven liggen op het Sovjet Ereveld in Leusden
  • hun nabestaanden op te sporen
  • een bezoek aan het graf voor nabestaanden mogelijk te maken en
  • de nagedachtenis aan de soldaten levend te houden door middel van publicaties, audiovisuele en digitale producties
  • het historische besef te vergroten en meer begrip te kweken voor de enorme offers die de bevolking van de verschillende toenmalige Sovjetrepublieken hebben gebracht tijdens de Tweede Wereldoorlog
  • meer jongeren te bereiken en te betrekken bij de verschillende projecten

 

Stichting Sovjet Ereveld is aangewezen als culturele ANBI (algemeen nut beogende instelling).

Donaties zijn zeer welkom op rekeningnummer NL88RABO 0127654739 t.n.v. Stichting Sovjet Ereveld te Amersfoort.

Stichting Sovjet Ereveld staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 32167973 (RSIN: 8219.76.175).

De organisatie

Stichting Sovjet Ereveld beschikt over meer dan 50 vaste vrijwilligers. Wilt u ook vrijwilligerswerk doen, dan gaan we graag met u in gesprek over een passende vorm van samenwerking. Klik hier voor meer informatie.

De directeur van de Stichting is dhr. R. (Remco) Reiding BJ.

Het bestuur van de Stichting bestaat uit:

– dhr. R.M.A. (Rogier) Rijkers, voorzitter
– dhr. R.J. (Ruud) van Heel, penningmeester
– dr. I.A. (Ilse) Matser, secretaris
– drs. J.C. (Jerke) Verschoor, bestuurslid
– mw. N.J. (Nadia) van der Meer, bestuurslid

Beloningsbeleid: onbezoldigde bestuurders

Raad van Advies

Daarnaast beschikt de Stichting Sovjet Ereveld over een Raad van Advies voor het toekomstige bezoekerscentrum, bestaande uit:

– Dhr. drs. E. (Erik) van den Dungen, Directeur Oorlogsmuseum Overloon
– Mw. dr. E.S. (Els) van Eijck van Heslinga, Voorzitter Bestuur Museumregister Nederland
– Mw. drs. Y.A. (Yvonne) van Genugten, Directeur Indisch Herinneringscentrum

Vertrouwenscontactpersoon

Stichting Sovjet Ereveld heeft Jan-Willem van Lieshout aangesteld als vertrouwenscontactpersoon tot wie vrijwilligers zich kunnen wenden in geval van grensoverschrijdend contact. Jan-Willem is bereikbaar via vanlieshout@xs4all.nl en 06-21216566.

 

Contactgegevens

Onze contactgegevens vindt u hier.

Stukken

Hier vindt u:
Het beleidsplan.
De balans van 2021 en de staat van baten en lasten van 2021.
Een verslag van onze activiteiten in 2021 en een toelichting bij de jaarcijfers van 2021.
Het ingevulde standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen.